نویسنده = سید هژیر بهرامی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسه سه روش استخراج آلفا سلولز از ضایعات پنبه ترکمن صحرا

دوره 3، شماره 12، بهار 1394، صفحه 861-872

احمد هیوه چی؛ مختار آرامی؛ سید هژیر بهرامی؛ افضل کریمی