نویسنده = مجید پیروی
تعداد مقالات: 2
1. بهبود غشای پلیمری پلیاترسولفون به وسیله ی اسیداولئیک برای فرآیند تقطیرغشایی

دوره 8، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 2228-2238

رضوانه رمضانی دارابی؛ گلرخ سیار؛ محسن جهانشاهی؛ مجید پیروی؛ مجید پیروی


2. تصفیه شیرابه زباله با استفاده از غشای نانو ساختار پلیمری در فرآیند اسمز مستقیم بیوراکتور جذبی-غشایی

دوره 8، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 2280-2287

نیما حسین زاده یکانی؛ محسن جهانشاهی؛ مجید پیروی؛ قاسم نجف پور