نویسنده = عادل محمدعلی‌تبار خوشرودی
بررسی مورفولوژی و خواص الکتریکی و الکتروشیمیایی پوشش طلا روی صفحات دوقطبی فلزی پیل‌سوختی

دوره 8، شماره 32، خرداد 1399، صفحه 2334-2335

محمدمهدی برزگری؛ عادل محمدعلی‌تبار خوشرودی؛ مجتبی قدیمی؛ مجید صدیقی