کلیدواژه‌ها = آبگریزی
تعداد مقالات: 2
1. بهبود غشای پلیمری پلیاترسولفون به وسیله ی اسیداولئیک برای فرآیند تقطیرغشایی

دوره 8، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 2228-2238

رضوانه رمضانی دارابی؛ گلرخ سیار؛ محسن جهانشاهی؛ مجید پیروی؛ مجید پیروی


2. تهیه و مشخصه یابی نانوسیلیکای آمایش شده با پرفلوئوروسیلان و بررسی اثر pH در فرایند آمایش

دوره 1، شماره 4، بهار 1392، صفحه 253-264

سعید باستانی؛ شقایق سروش نیا؛ محسن محسنی بزرگی؛ مهران رستمی