کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی پلیمریزاسیون امولسیونی پیکِرینگ
تعداد مقالات: 1
1. سنتز روان کننده چرم با استفاده از روغن کرچک/ چهارچوب های آلی- فلزی و در طی پلیمریزاسیون امولسیونی پیکِرینگ

دوره 6، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 1543-1549

اعظم السادات سرداری؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ سید رضا غفاریان