کلیدواژه‌ها = پوشش های پلی یورتان
بررسی واکنش پخت پلی پورتان تک جزیی به روش‌های گرماسنجی و طیف‌سنجی FTIR

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 63-74

زهرا رنجبر؛ شادی منتظری؛ سعید رستگار؛ علی جان نثاری