ساخت حسگر الکتروشیمیایی برپایه نانولایه پلی‎زینکون برای تشخیص دوپامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

چکیده

در این پژوهش، حسگر الکتروشیمیایی برپایه‎ی الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح‌شده با پلی‎زینکون برای تشخیص الکتروشیمیایی دوپامین ساخته شد. بدین منظور، الکترود کربن شیشه‌ای با استفاده از ولتامتری چرخه‌ای بین ولتاژ ۱- تا ۲/۲ ولت و سرعت روبش 07/0 ولت بر ثانیه برای ۶ چرخه در بافر فسفات (1/0 مولار) در 7 pH حاوی 1/0 میلی‎مولار زینکون اصلاح شد. بررسی فعالیت الکتروکاتالیستی و سطح فعال الکتروشیمیایی نشان داد که مساحت سطح الکترود اصلاح شده در مقایسه با الکترود کربن شیشه‌ای افزایش یافته است. طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی، بهبود انتقال الکترون برای الکترود اصلاح‌شده با پلی‎زینکون را به نمایش گذاشت. براساس نتایج، جریان قله آندی و کاتدی با سرعت روبش افزایش یافت و رابطه خطی بین جریان قله و سرعت روبش و مجذور آن حاکی از رفتار دوگانه شامل کنترل فرآیند نفوذی و جذبی بر روی سطح بود. تشخیص دوپامین بر روی سطح الکترود اصلاح شده به وسیله روش ولتامتری پالس تفاضلی، دو بازه‎ی خطی 2/0 تا 1 میکرومولار و 1 تا 100 میکرومولار با حد تشخیص 06/0 میکرومولار را نشان داد. همچنین، انحراف استاندارد نسبی برای 5 تکرار آزمایش در محلول 20 میکرو‎مولار حاوی دوپامین، 5/4 درصد محاسبه شد. حسگر طراحی شده دارای مزایایی همچون سادگی، قیمت ارزان، دقت و حساسیت بالا و حد تشخیص مناسب می‌باشد که توانایی رقابت با جدیدترین الکترود‎ها در حسگری دوپامین را داراست.

کلیدواژه‌ها