سنتز، مشخصه یابی و بررسی خواص سونوفوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت ZnO/GO جهت تخریب ماده رنگزای رودامینB

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

در تحقیق حاضر، تکنیک سونوفوتوکاتالیستی (SPC) به عنوان یکی از روش های اکسیداسیون پیشرفته (AOPs) برای تخریب و تصفیه آلاینده سمی، مقاوم و غیر قابل تجزیه رودامینB (RhB) در فاز آبی بررسی شد. بدین منظور تاثیر استفاده همزمان و همچنین جداگانه پرتوهای فرابنفش (UV) و فراصوت (US) به منظور تخریب شیمیایی آلاینده رنگی بررسی شده است. ابتدا نانوکامپوزیت ZnO/GOبا خاصیت تخریبی به روش سل ژل سنتز و مشخصه یابی شدند. مورفولوژی، ساختار و اندازه ذرات سنتزشده با استفاده از پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مشخص شد. بررسی طیف جذب کاتالیست و آلاینده رنگی با استفاده از اسپکتروفوتومتر UV-Vis انجام شد. فرایند سونوفوتوکاتالیستی در مقایسه با حالت های جداگانه فوتوکاتالیستی و سونوکاتالیستی تخریب و کیفیت بالاتری از خود نشان داد. کاتالیست ZnO/GO بعد ازتابش همزمان امواج فرابنفش و فراصوت 98 درصد تخریب را به وجود آورد، در حالی که روش های فوتوکاتالیستی و سونوکاتالیستی به طور جداگانه طی همین مدت به ترتیب 68 و 85 درصد تخریب را نشان دادند. همچنین با توجه به نتایج تجربی، بررسی سینتیکی تخریب سونوفوتوکاتالیستی توسط نانوکامپوریت ZnO/GOبررسی گردید و مشاهده شد تخریب به خوبی از معادله سنتیک مرتبه اول پیروی می کند.

کلیدواژه‌ها