تولید تونر الکتروفتوگرافی با استفاده از کوپلیمریزاسیون امولسیونی درجای استایرن-بوتیل‌اکریلات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی پلیمر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قم، قم،‌ایران

2 استادیار،‌گروه مهندسی پلیمر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قم، قم،‌ایران

3 دانشیار، گروه پژوهشی علوم و فناوری چاپ، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران

چکیده

ذرات کامپوزیتی رنگ‌دانه کربن سیاه و کوپلیمر استایرن- بوتیل‌اکریلات طی فرآیند پلیمریزاسیون درجای امولسیونی تولید شدند. خواص ذرات تونر تولید شده به کمک آزمون‌های تفرق نور دینامیکی برای بررسی اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات، گرماسنجی پویشی تفاضلی و تجزیه گرما وزن سنجی با هدف بررسی رفتار حرارتی، آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی به هدف بررسی ریز ساختار، آزمون وزن سنجی برای بررسی درصد تبدیل واکنش و آزمون‌های رنگ سنجی و میکروسکوپ نوری برای بررسی خواص رنگی و یکنواختی نمونه، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که تونر تولید شده دارای میانگین اندازه ذرات 0.07 میکرومتر با توزیع اندازه ذرات 332/1 است، دمای انتقال شیشه‌ای در حدود 70 درجه سانتی‌گراد است و درصد تبدیل واکنش برابر با 97% است. با توجه به رفتار حرارتی نمونه می‌توان گفت که واکنش کوپلیمریزاسیون انجام شده است. از طرف دیگر با مقایسه نتایج حاصل از آزمون اسپکتروفتومتری نمونه تولید شده با نمونه‌های تونر موجود در بازار، مشاهده شد که نمونه تولید شده خواص رنگی مشابهی با نمونه های موجود در بازار دارد. اغلب ویژگی‌های ذرات کامپوزیتی تولید شده برای کاربرد به‌عنوان تونر چاپگرهای الکتروفتوگرافی مناسب و کارآمد هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات