مطالعه خواص فوتوکاتالیستی لایه های نازک نقره و اکسید روی الکتروانباشت شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم پایه، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران

2 استادیار، گروه علوم پایه، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران

چکیده

در این تحقیق، لایه های نازک نقره با روش لایه نشانی الکتروانباشت بر روی زیرلایه ی مس توسط یک الکترولیت تک حمام انباشت شد. پس از آن لایه های نازک اکسید روی نیز با روش الکتروانباشت بر روی زیر مس انباشت گردید. ساختار بلوری لایه های نازک با استفاده از دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD) مورد مطالعه قرار گرفت. مورفولوژی این ساختارها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مشاهده گردید. آنالیز تفکیک انرژی اشعه ایکس (EXD) درصد اتم های مواد انباشت شده را در نانولایه ها تعیین نمود. ناهمواری های سطحی و خواص فرکتالی نانو لایه ها به وسیله میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) بررسی گردید. با توجه به خواص فوتوکاتالیستی هر دو ماده انباشت شده تاثیر این مواد بر روی مواد رنگزای آزو مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت به منظور بررسی خواص فوتوکاتالیستی لایه‌های نازک نقره و اکسید روی لایه ها درون دو رنگ آزو اسید بنفش و متیل نارنجی قرار گرفت و به منظور بررسی میزان جذب و راندمان فوتوکاتالیستی میزان تابش نور UV با استفاده از طیف سنجی ‌فرابنفش- مرئی (UV-Vis) بررسی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات