ارزیابی تاثیر دانه‌های شیشه‌ای بر مشخصه‌های بصری خط‌کشی‌های ترافیکی معابر شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 دانشیار، پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 استاد پژوهشگر، پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش تلاش شده است تا عوامل موثر بر مشخصه بازتاب خطوط ترافیکی درشرایط آب و هوایی مختلف، تاثیر انواع دانه‌های شیشه‌ای مصرفی در رنگ‌های ترافیکی از نظر ابعاد و شکل، بررسی نقش بارندگی و چرک‌پذیری بر روی خاصیت بازتاب خطوط اعمالی و نیز تاثیر افزودنی‌های موجود در صنعت رنگ در بهبود مشخصه بازتاب خطوط ترافیکی بررسی گردد. براساس نتایج بدست آمده از ارزیابی خطوط ترافیکی بزرگراه‌های شهر تهران به کمک دستگاه رترورفلکتومتر، مشخص شد که چرک‌پذیری خطوط ترافیکی نقش بسزائی در مشخصه بازتاب‌سنجی و درنتیجه امکان تشخیص بصری این علائم ایفا می‌کند. در بخش نخست این پژوهش اثر افزودنی‌های سیلیکونی به منظور کاهش کشش سطحی رنگ ترافیکی و به تبع آن کاهش چرک‌پذیری رنگهای ترافیکی مورد مطالعه قرار گرفت و افزایش 30 واحدی در مشخصه بازتاب در شب مشاهده گردید. در بخش دیگری از این پژوهش تاثیر بارندگی از دو منظر مورد بررسی قرار گرفت؛ بارش از منظر شستشوی خطوط ترافیکی باعث بهبود مشخصه‌های بازتاب در روز و شب (RL و QD) می‌گردد لیکن از سوی دیگر، در حین بارش به دلیل ایجاد یک لایه بر روی خطوط و ایجاد تفاوت در ضریب شکست پرتو ارسالی از چراغ خودرو سبب کاهش دید در شب خطوط ترافیکی و افزایش احتمال تصادفات جاده‌ای می‌گردد.در بخش نهایی این پژوهش نیز تاثیر اندازه دانه‌های شیشه‌ای و شکل فضایی آن‌‌ها، تاثیر اصلاح سطح دانه‌های شیشه‌ای روپاش و تاثیر تغییر نوع رنگ ترافیکی از ترموپلاست سرد به ترموست دوجزیی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات