بررسی تاثیر دمای لایه نشانی روش اسپری پایرولیز روی پوشش‌های فوق آب‌گریزی نانو ذرات آلومینا اصلاح شده با استئاریک اسید بر روی فولاد زنگ نزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، قم، ایران

2 کارشناس ارشد، ارگان اصلی مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، تهران، ایران

3 استاد، ارگان اصلی مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، تهران، ایران

چکیده

فوق آب‌گریزی، تمایل سطح برای دفع قطرات آب است. به دلیل این خاصیت منحصربه‌فرد، از سطوح فوق آب‌گریز می‌توان در بسیاری از حوزه‌ها مانند سطوح ضدآب، سطوح ضدمه، سطوح ضدیخ و سطوح ضدخوردگی استفاده کرد. در مطالعه حاضر، سطح فوق آب‌گریز با استفاده از روش اسپری پایرولیز تولید شد. پیش ماده فرآیند لایه نشانی، نانو ذرات آلومینا اصلاح‌شده با استئاریک اسید بود که در الکل پراکنده شد. افزایش دمای لایه نشانی به‌خصوص از دمای oC 250 به بعد سبب کاهش زبری و آب‌گریزی نمونه‌ها شد. بررسی زمان لایه نشانی نشان داد که زمان بهینه‌ای برای لایه نشانی وجود دارد. علاوه بر بررسی‌های تجربی، خواص الکترونیکی و مکانیسم جذب استئاریک اسید بر سطح آلومینا با شبیه‌سازی‌های اتمی نظریه تابعی چگالی (DFT) و دینامیک مولکولی (MD) بررسی شد. سطح فوق آب‌گریز روی زیرلایه فولاد زنگ نزن با استفاده از سوسپانسیون آلومینای اصلاح شده توسط استئاریک اسید در الکل 2-پروپانول در دما oC100 و زمان s90 لایه نشانی با زاویه تماس با آب حدود 160 درجه به دست آمد.

کلیدواژه‌ها