رسوب‌دهی نوری (Photo-deposition) نقره بر روی نانولوله‌های اکسید روی تشکیل شده بر سطح ورق روی و مطالعه خواص نوری و فتوکاتالیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه پلی تکنیک میلان، میلان، ایتالیا

2 کارشناس ارشد، پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

امروزه معضلات محیط زیستی از جمله پسماند حاوی رنگزای‌های آلی بجای مانده از کارخانجات صنعتی به صورت چالشی جدی در آمده است. این امر منجر به آن شده تا تحقیقات گسترده‌ای در زمینه‌ی تصفیه‌ی پسآب‌های صنعتی صورت گیرد. از همین روی در این مطالعه سعی بر آن شد تا با قرار دادن ذرات نقره بر روی ذرات ZnO با ریز ساختار‌های میله‌ای شکل، ذراتی با خاصیت فتوکاتالیستی مناسب معرفی گردد. در این تحقیق، در ابتدا ذرات ZnO بر روی فویلی از جنس فلز روی ساخته شدند و در نهایت با قرار دادن ذرات نقره بر روی آن‌ها با استفاده از روش photo-deposition ، ریزساختار، ساختار و همچنین خواص اپتیکی آن‌ها با استفاده از آزمون‌های پراش پرتوی ایکس، میکروسکپوپ الکترونی روبشی نشر میدانی و همچنین آزمون اسپکتروفتومتری بررسی گردید. نتایج آزمون‌های XRD و SEM نشان داد که ذرات دارای ساختار کریستالی بوده و همچنین دارای ریزساختار میله‌ای شکل هستند. همچنین جهت سنجش میزان عملکرد فتوکاتالیستی ذرات ساخته شده، از آن‌ها جهت تخریب رنگزای متیلن بلو استفاده گردید. نتایج تخریب رنگزا تایید کننده‌ آن بود که قرار گیری ذرات نفره بر روری ذرات ZnO نتنها منجر به کاهشی چشمگیر در میزان شکاف انرژی ذرات فتوکاتالیست گردید بلکه میزان عملکرد فتوکاتالیستی ذرات به میزان قابل توجهی و تا 93% افزایش یافت درحالی که ذرات ZnO قادر بودند که رنگزای متیلن بلو را تا میزان 26% تخریب نماید.

کلیدواژه‌ها