ارزیابی حضور همزمان رزینهای اپوکسی و پلی استر حاوی نانو ذرات سیلیکا در ساختار پوشش قوطیهای مواد غذایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 استاد، دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

4 دانشیار، مرکز تحقیقات نانو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

5 دانشیار، گروه فرآیند پلیمر، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، ، تهران، ایران

چکیده

رزین اپوکسی به دلیل خواص شیمیایی و مکانیکی مناسب در مقایسه با سایر رزین‌ها یکی از پرکاربرد‌ترین مواد برای پوشش داخلی قوطی‌های مواد‌‌ غذایی بوده است. اخیرا، به دلیل تشدید قوانین زیست محیطی، استفاده از اپوکسی به دلیل مهاجرت مشتقات بیسفنل‌آ به درون مواد غذایی محدود شده است. راهکارهای متفاوتی برای حل این مشکل و جایگزینی آن پیشنهاد گردیده و لیکن تاکنون پاسخ مناسب، فراگیر و جامعی ارایه نشده است. در مطالعه حاضر، بخشی از رزین اپوکسی پوشش قوطی با مقادیر مختلف رتبه غذایی رزین پلی استر جانشین شد و در ساختار فرمولاسیون، مقادیر مختلف نانو ذرات سیلیس بر اساس مدل طراحی آزمون تاگوچی اضافه شد. پوشش‌های فرموله شده در حضور رزین ملامین فرمالدئید پخت شدند. خواص مکانیکی و شیمیایی پوشش‌های پخته شده بر اساس روش‌های استاندارد بررسی شد. مهم‌ترین آزمون ارزیابی پوشش‌های قوطی یعنی آزمایشات مهاجرت عام و مهاجرت ویژه بر روی این پوششها مطابق با استاندارد بین المللی EN1186-EU 10: 2011 انجام شد. تحقیقات سمیت نشان داد که غلظت مواد آزاد شده در شبیه سازهای غذا بر اساس استاندارد فوق در محدوده قابل قبولی بوده است. همچنین، نتایج نشان داد که رزین پلی‌استر می‌تواند یک ساختار مناسب برای افزودن به فرمولاسیون‌های روکش قوطی‌های موادغذایی و جایگزینی با رزین اپوکسی تا حدود 47 درصد باشد و حضور نانو ذرات سیلیس در حدود 0.5 درصد وزنی موجب ایجاد هم‌افزایی در خواص ممانعتی و حفاظتی این پوششها می‌گردد.

کلیدواژه‌ها