جداسازی آلاینده آلی (رنگزا) با استفاده زئولیت سدیم اصلاح سطح شده: ایزوترم و سینتیک رنگبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق، زئولیت سنتز و با 3-آمینوپروپیل تری متوکسی سیلان اصلاح شد. مواد سنتز شده به وسیله آنالیزهای FT-IR، SEM وXRD شناسایی و برای جداسازی آلاینده آلی رنگزای قرمز مستقیم 80 (DR80) استفاده گردید. اثر عوامل مهم و مختلف مانند مقدار جاذب، غلظت ابتدایی آلاینده و pH مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که جاذب اصلاح شده نسبت به جاذب خام ظرفیت جذب بیشتری دارد. مقدار جذب رنگزا در مقادیر pH پایین تر زیاد است. درصد حذف رنگزای DR80 در شرایط بهینه به صورت کامل بود. افزایش مقدار جاذب و کاهش pH موجب افزایش درصد رنگبری می شود و افزایش غلظت آلاینده، موجب کاهش درصد حذف رنگزا در فرآیند است. مدل های ایزوترم لانگمویر، فروندلیش و تمپکین برای داده های آزمایشگاهی استفاده شد. داده های ایزوترم نشان داد که فرآیند جذب با مدل ایزوترم لانگمویر مطابقت دارد. همچنین، مدل های سینتیک شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم و نفوذ درون ذره ای برای بررسی سینتیک جذب استفاده شد. جذب رنگزا از سینتیک شبه مرتبه دوم پیروی کرد. نتایج نشان داد که جاذب اصلاح شده می تواند به عنوان یک جاذب مناسب با ظرفیت جذب بالا برای رنگبری از محلول های آبی رنگی باشد.

کلیدواژه‌ها