نویسنده = شیشه بر، مهرداد
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل ریاضی تعیین خاصیت هدایت الکتریکی پوشش کامپوزیت رسانا بر پایه کربن سیاه و بررسی تاثیر مقادیر کربن در پوشش

دوره 5، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 1239-1242

علیرضا وزیری؛ علی آشتیانی عبدی؛ مهرداد شیشه بر؛ فیروز قنبری