نویسنده = قهاری، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر واکنش فتوکاتالیستی حذف بنزن بر مقاومت کششی پوشرنگ آکریلیک آب پایه

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 1059-1068

نرگس مرتجی؛ مهدی قهاری