نویسنده = مقصودی پور، امیر
تعداد مقالات: 1
1. سینترینگ ترکیب∂-BaFe0.8Cu0.1Ni0.1O3 به کمک مایکروویو جهت کاربرد در کاتد پیل سوختی اکسید جامد

دوره 5، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 1347-1352

شهاب مقدس؛ امیر مقصودی پور؛ تورج عبادزاده