نویسنده = امیرجان، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار جریانی و پایداری سوسپانسیون نانوکامپوزیتی پایه آلومینیوم و بازدهی فرآیند پوشش دهی بستر سیال

دوره 3، شماره 9، تابستان 1393، صفحه 615-628

مصطفی امیرجان؛ حمید خرسند؛ منوچهر خراسانی