نویسنده = مقصوذی پور، امیر
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه رفتار اکسیداسیون پودر کاربید تیتانیوم پوشش داده شده با آلومینا با استفاده از آزمون حرارتی همزمان

دوره 2، شماره 7، زمستان 1392، صفحه 490-495

داود قهرمانی؛ تورج عبادزاده؛ امیر مقصوذی پور