نویسنده = خاوندی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر سیترات بر شکل و ریزساختار ذرات هیدروکسی آپاتیت در فرآیند هیدروترمال

دوره 7، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 1955-1962

سحر هاشمی داریان؛ جعفر جوادپور؛ علیرضا خاوندی