نویسنده = حسین زاده یکانی، نیما
تعداد مقالات: 1
1. تصفیه شیرابه زباله با استفاده از غشای نانو ساختار پلیمری در فرآیند اسمز مستقیم بیوراکتور جذبی-غشایی

دوره 8، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 2280-2287

نیما حسین زاده یکانی؛ محسن جهانشاهی؛ مجید پیروی؛ قاسم نجف پور