دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، شهریور 1398 
5. مقایسه عملکرد فتوراکتور سوسپانسیونی و غشایی– کاتالیستی در حذف مواد رنگزای آلی

صفحه 2092-2107

عباس رجبی ابهری؛ محمدابراهیم علیا؛ علی اکبر سیف کردی؛ نیازمحمد محمودی


6. بررسی سینتیک تخریب بتاکاروتن در حامل های لیپیدی نانوساختار

صفحه 2108-2115

عبدالرسول هجری؛ علیرضا خسروی؛ کمال الدین قرنجیگ


مقاله مروری

7. مروری بر هیدروژل ها، خواص و کاربرد آنها در پزشکی

صفحه 2116-2128

نرجس کوپائی؛ مهدی طاقه دلشاد؛ احمدرضا قاسمی امینه