دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، تابستان 1399، صفحه 2370-2470 
3. بررسی سنتز و خواص کاربردی پلیمرهای سلولز استات بوتیرات

صفحه 2392-2399

مینا آزادی؛ منوچهر خراسانی؛ مهران دولو؛ سعید تقوایی گنجعلی