دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، تابستان 1399، صفحه 2370-2470