دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، تابستان 1400، صفحه 2689-2779 
7. پایداری گرمایی و تخریب گرمایی نانو کامپوزیت های اپوکسی در حضور نانو ذرات الاستومری شبکه ای شده

صفحه 2758-2770

محمدحسین کرمی؛ محمدرضا کلائی؛ رامین خواجوی؛ داود زارعی؛ امید مرادی