دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 1475-1548 
3. ساخت نانوکامپوزیت های پلیمری حکاکی شده برای استفاده به عنوان حسگر سم دیازینون

صفحه 1507-1514

محمد حسین احمدی ازغندی؛ بهرام قلمی چوبر؛ محمد حسن امیدی؛ محمد مسعودی فرید


4. تولید میکرو صفحه های پلیمری توسط سامانه ریسندگی الکتروسانتریفیوژ

صفحه 1515-1524

افسانه ولی پوری؛ سپیده فدایی؛ مهران افراشی؛ سید عبدالکریم حسینی راوندی