دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، خرداد 1397 
انتقال تسهیل شده یون کلسیم با استفاده از غشای مایع پایه پلیمری سلولز استات: تهیه و بهینه سازی

صفحه 1727-1732

آرش ادهمی جمالی؛ جواد کریمی ثابت؛ جعفر توفیقی داریان؛ حمید کاظم زاده