مواد پیشرفته و پوشش های نوین (AMNC) - اهداف و چشم انداز