مواد پیشرفته و پوشش های نوین (AMNC) - بانک ها و نمایه نامه ها