مواد پیشرفته و پوشش های نوین (AMNC) - عضویت در انجمن علمی رنگ ایران