نویسنده = �������� ���������� ����������
بررسی خواص فتوولتاییک سلول خورشیدی حساس شده به مواد رنگزای ایندیگوئیدی در حضور یک عامل ضد تجمع

دوره 4، شماره 16، خرداد 1395، صفحه 1105-1110

/amnc.2016.4.16.1

مژگان حسین نژاد؛ سیامک مرادیان؛ کمال الدین قرنجیگ


سنتز دو ماده رنگزای جدید بر پایه ایندولین و بررسی خواص فتوولتایی آنها

دوره 2، شماره 6، آذر 1392، صفحه 420-426

/amnc.2013.2.6.6

مژگان حسین نژاد؛ کمال الدین قرنجیگ؛ سیامک مرادیان