نویسنده = محمد حسین احمدی ازغندی
سنتز و خصوصیت سنجی نانوکامپوزیت MWCNT/PEG/CD به عنوان حامل انتقال پیوسته داروی آسیکلوویر

دوره 5، شماره 20، خرداد 1396، صفحه 1421-1428

AMNC.2017.5.20.3

محمد حسین احمدی ازغندی؛ مصدق کشاورز؛ امان اله زارعی احمدی؛ ابوالفتح پرهامی؛ نصیر ایروانی