نویسنده = ���������� �������������� ����������
اثر عاملیت رزین اکریلیک برچسبندگی لاک اعمال شده بر سطح پلی الفین

دوره 5، شماره 18، آذر 1395، صفحه 1289-1295

AMNC.2017.5.18.4

فاطمه رحیمی قهرودی؛ زاهد احمدی؛ منوچهر خراسانی