نویسنده = ������ ������������ ��������
ارزیابی پارامترهای رئولوژی دوغابهای کوردیریتی

دوره 6، شماره 22، آذر 1396، صفحه 1577-1586

/amnc.2017.6.22.3

محمدجواد ملکی؛ هودسا مجیدیان؛ محمد ذاکری؛ سارا بنی جمالی