نویسنده = ���������� �������������� ������ ������������������
تولید میکرو صفحه های پلیمری توسط سامانه ریسندگی الکتروسانتریفیوژ

دوره 6، شماره 21، شهریور 1396، صفحه 1515-1524

/2017.6.21.4

افسانه ولی پوری؛ سپیده فدایی؛ مهران افراشی؛ سید عبدالکریم حسینی راوندی