نویسنده = �������������� �������� ��������������
سنتز روان کننده چرم با استفاده از روغن کرچک/ چهارچوب های آلی- فلزی و در طی پلیمریزاسیون امولسیونی پیکِرینگ

دوره 6، شماره 21، شهریور 1396، صفحه 1543-1549

/2017.6.21.7

اعظم السادات سرداری؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ سید رضا غفاریان