نویسنده = هومن پژند
بررسی تاثیر ولتاژ بر ریزساختار و رفتار خوردگی پوشش آندایزینگ آلیاژ آلومینیم 5083

دوره 10، شماره 37، شهریور 1400، صفحه 2718-2729

/amnc.2021.10.37.3

محمدعلی کریمی؛ مسعود سلطانی؛ هومن پژند؛ علی شفیعی


ساخت و مشخصه یابی چارچوب‌های آلی-فلزی بر پایه‌ی آهن به منظور حذف رنگزای متیلن بلو از پسآب‌های رنگی

دوره 9، شماره 36، خرداد 1400، صفحه 2668-2676

amnc.2021.9.36.6

هومن پژند؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ حسن سامعی؛ رضا سلیمی