نویسنده = ���������� ���������������� �������� ��������
بررسی مورفولوژی و ترکیب شیمیایی پوشش اکسیدی آلیاژ های AL-A380 و AL-B390 پوشش دهی شده به روش اکسیداسیون آندی

دوره 3، شماره 10، آذر 1393، صفحه 679-686

AMNC.2014.3.10.4

علی توکلی؛ محمد توکلی؛ رحمت الله قدیمی چرمهینی