نویسنده = ���������������������� ������������
مطالعه ی تیمارهای آمین ممانعت شده و جاذب فرابنفش جهت حفاظت چوب کبوده در برابر هوازدگی

دوره 4، شماره 13، شهریور 1394، صفحه 889-900

AMNC.2015.4.13.1

محسن محمدی آچاچلویی؛ حسین احمدی؛ کامبیز پورطهماسبی