نویسنده = ���������� �������� �������� ��������
پوشش های ضدحریق متورم شونده متشکل از بیندر سیلیکات پتاسیم

دوره 4، شماره 13، شهریور 1394، صفحه 923-930

AMNC.2015.4.13.4

حسام خطیری نژاد فرد؛ بزرگمهر مداح