نویسنده = �������� ������ �������� ��������
سنتز و مطالعه تغییرات شکاف انرژی با روش اپتیکی در نانوذرات نیمه رسانای سولفید سرب

دوره 2، شماره 6، آذر 1392، صفحه 403-409

/amnc.2013.2.6.4

پرویز بروجردیان؛ سیده اکرم میره ای؛ محمد پسندیده