نویسنده = �������������� ������ ��������
بررسی و مقایسه سه روش استخراج آلفا سلولز از ضایعات پنبه ترکمن صحرا

دوره 3، شماره 12، خرداد 1394، صفحه 861-872

/2015.3.12.6

احمد هیوه چی؛ مختار آرامی؛ سید هژیر بهرامی؛ افضل کریمی