نویسنده = ���������� ������������ ��������
تهیه و مشخصه یابی نانوسیلیکای آمایش شده با پرفلوئوروسیلان و بررسی اثر pH در فرایند آمایش

دوره 1، شماره 4، خرداد 1392، صفحه 253-264

/amnc.2012.1.4.3

سعید باستانی؛ شقایق سروش نیا؛ محسن محسنی بزرگی؛ مهران رستمی