نویسنده = ���������������������� ������ ����������
بررسی خواص رنگ ترافیکی گرمانرم حاوی روزین استر سنتز شده

دوره 1، شماره 4، خرداد 1392، صفحه 287-296

/amnc.2012.1.4.6

سید مجتبی میرعابدینی