نویسنده = ������������ ��������
بهبود غشای پلیمری پلیاترسولفون به وسیله ی اسیداولئیک برای فرآیند تقطیرغشایی

دوره 8، شماره 31، اسفند 1398، صفحه 2228-2238

/amnc.2020.8.31.2

رضوانه رمضانی دارابی؛ گلرخ سیار؛ محسن جهانشاهی؛ مجید پیروی؛ مجید پیروی


تصفیه شیرابه زباله با استفاده از غشای نانو ساختار پلیمری در فرآیند اسمز مستقیم بیوراکتور جذبی-غشایی

دوره 8، شماره 31، اسفند 1398، صفحه 2280-2287

/amnc.2019.8.31.7

نیما حسین زاده یکانی؛ محسن جهانشاهی؛ مجید پیروی؛ قاسم نجف پور