نویسنده = ������������ ���������� ����������
ارزیابی رفتار جریان یابی دوغاب های آبی نانوذرات زیرکنیا

دوره 7، شماره 26، آذر 1397، صفحه 1851-1857

/amnc.2018.7.26.4

فریبا ظرافتی شجاع؛ هودسا مجیدیان؛ لیلا نیکزاد