نویسنده = محمد ربیعی
ساخت نانوبیوسنسور گاز اتانول بر پایه کامپوزیت GO/PANI/SnO2

دوره 7، شماره 26، آذر 1397، صفحه 1833-1842

/amnc.2018.7.26.2

حمید رضا مشیدی؛ محمد ربیعی؛ نوید ربیعی