نویسنده = ���������� ������������������ �������� ������
بررسی ترمودینامیکی برهمکنش تتریل با نانو ساختار فولرن (C24)

دوره 7، شماره 28، خرداد 1398، صفحه 1974-1988

/amnc.2019.7.28.2

محمد رضا جلالی سروستانی؛ رویا احمدی