نویسنده = �������� �������������� ��������������
بررسی رفتار تبلور در الیاف نانو کامپوزیت پلی‌پروپیلن/نانو صفحات گرافن بخش دوم- سینتیک تبلور غیرهمدما

دوره 8، شماره 30، آذر 1398، صفحه 2152-2165

/amnc.2019.8.30.3

روح اله سمنانی رهبر؛ بهاره کلانتری؛ محمدرضا محدث مجتهدی


بررسی رفتار تبلور در الیاف نانو کامپوزیت پلی‌پروپیلن/نانو صفحات گرافن بخش اول- سینتیک تبلور همدما

دوره 7، شماره 28، خرداد 1398، صفحه 2022-2035

/amnc.2019.7.28.6

روح اله سمنانی رهبر؛ بهاره کلانتری؛ محمدرضا محدث مجتهدی